ReadyPlanet.com
dot
bulletจากใจ..webmaster
bulletข้อมูลอำเภอ จังหวัดสุรินทร์
bulletข้อมูลตำบล จังหวัดสุรินทร์
bulletแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง
bulletรหัสไปรษณีย์ไทย
dot
เครือข่ายความร่วมมือ
dot
bulletเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ จ.สุรินทร์
bulletเครือข่ายลุ่มน้ำ จ.สุรินทร์
bulletชมรมศิลปินประทายสมันต์
bulletเขตรักษาพันธ์สัตว์ห้วยทับทันฯ
bulletเครือข่ายวิชาชีพและสื่อชุมชนฯ
dot
อัลบัมเก็บภาพ
dot
bulletงานช้างปลอดแอลกอฮอล์ 53
bulletงานขายเสียง
bulletชมรมศิลปินประทายสมันต์
bulletภาพงานมหกรรมสุรินทร์สร้างสุข
bulletงานเลี้ยงต้อนรับช้าง
bulletธรรมชาติสร้างสรรค์
bulletกิจกรรมสร้างคน
bulletด้วยพลังแห่งศรัทธา
bulletภูมิปัญญาเป็นทุน
bulletอำเภอกาบเชิง
bulletอำเภอสังขะ
bulletอำเภอบัวเชด
bulletกิ่งอำเภอพนมดงรัก
dot
พัฒนาการสื่อภาคประชาชน
dot
bulletวิวัฒนาการของวิทยุไทย
bulletสื่อไทย ทำไมถึงต้องปฏิรูป??
bulletโครงการพัฒนาสื่อภาคประชาชน
dot
ความรู้เรื่องผ้าไทย
dot
bulletความรู้เรื่องผ้าไทย
bulletลวดลายผ้าไหมเมืองสุรินทร์
bulletความรู้รอบตัว
dot
วัฒนธรรมชุมชนกับการพัฒนา
dot
bulletกูยกับช้าง
bulletประเพณีบวชนาคช้าง
bulletวัฒนธรรมตามพระราชดำริ
bulletประวัติศาสตร์ชนชาวกูย
bullet“แกลมอ”
bulletข้อมูลเกี่ยวกับช้างสุรินทร์
bulletรายชื่อวัดในจังหวัดสุรินทร์
bulletแนวทางการพัฒนาชุมชนยั่งยืน
bulletฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์เขมร
bulletชนชาวแขมร์
bulletสุภาษิตเขมร
bulletเทอบอนแคแจ๊ด
bullet“ลิเกเขมร”
bulletเรียนภาษาเขมร
bulletเส้นทางสายปราสาทขอม
bulletวัฒนธรรมประเพณี จ.สุรินทร์
bulletหมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องเงิน
dot
ความรู้เกี่ยวกับสุรินทร์
dot
bulletเล่าเรื่องเมืองสุรินทร์ในอดีต
bulletเมืองสุรินทร์ วันนี้
bulletทวงทับหลังคืนสู่ชุมชน..
dot
เว็บไซด์ดีๆ ที่ต้องดู
dot
bulletการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
bulletรวมเว็บในหลวงกับการศึกษาไทย
bulletการศึกษาตามอัธยาศัย
bulletพระมหาชนก
bulletคำพ่อสอน
bulletก่อนจะเป็นเพลงหอบรักห่มป่า
dot
เรื่องสั้น/บทกวี
dot
bulletรักที่เฝ้ารอ
bulletโชคดี..จอมซนกระดูกเหล็ก
bulletสะพานดาวของวรรณวิไล
bulletแขกที่ไม่ได้รับเชิญ
bulletเวทีชีวิต
bulletฉันคือฉัน
bulletขอแค่กำลังใจ
bulletวันเวลาที่รอคอย
bulletบนเส้นทางที่ยาวไกล
bulletวิถีแห่งธรรมชาติ
bulletบทเพลงแห่งชาวนา
bulletเวทีชีวิต
bulletใครทำฟ้าเศร้า
bulletมากมายล้วนภาพลวง
bulletรักของแม่
bulletดอกไม้กับสายรัก
bulletฝนมา...ฟ้าหม่น
bulletคืนฟ้าหม่น
dot
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร

dot
dot
สาระน่ารู้เกี่ยวกับธรรมชาติและผืนป่า
dot
bulletอาหารจากเห็ด
bulletทำเนียบวิทยุชุมชนสุรินทร์
bulletช้างคืนถื่น
bulletงานช้างและงานกาชาดปลอดแอลกอฮอล์'๕๒
bulletธนบัตรไทย
bulletมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย


โครงการตามรอยบาทพระศาสดา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.)
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาระภาคีจากองค์กรลุ่มน้ำโขงซีมูล
ภูมิภาคทั่วไป


ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัคร article

รายงานผลการดำเนินงาน
ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครสานรักษ์ชายแดน รุ่นที่ ๑
ในโครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาวะ
สานรักษ์ชายแดน ถวายแด่พ่อของแผ่นดิน
ระหว่างวันที่ ๘ - ๙  ธันวาคม ๒๕๔๘

๑. ความสำคัญของกิจกรรม
               สืบเนื่องจากคณะทำงานสานรักษ์ชายแดน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชน จ.สุรินทร์ ได้จัดทำโครงการ“รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาวะ สานรักษ์ชายแดน ถวายแด่พ่อของแผ่นดิน” ขึ้นซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคประชาชน กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนโดยมีความมุ่งหวังที่จะก่อให้เกิดพลังความร่วมมือในการพัฒนาตนเองของคนในชุมชน/ท้องถิ่น ตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองแบบพอเพียง บนพื้นฐานของวัฒนธรรมชุมชน ที่มีความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทร ช่วยเหลือ แบ่งบัน และร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่ ๔ อำเภอชายแดน ประกอบด้วย อ.กาบเชิง  สังขะ  บัวเชด และกิ่ง อ.พนมดงรัก  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
           ๑.เพื่อพัฒนาส่งเสริม และขยายโอกาสทางการศึกษา  ให้เยาวชนได้มีโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู และอุปกรณ์ การเรียนการสอน รวมถึงการแก้ปัญหามาตรฐานของสถาน ศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะเขตเมืองและชนบท
             ๒.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเสริมสุขภาพ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ชุมชนให้รู้เท่าทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
             ๓.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวด ล้อม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน
             ๔. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ เพิ่มทักษะ ถ่ายทอดภูมิปัญญา และเป็นเวทีแลก เปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน.
             ๕.เพื่อเป็นการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน เศรษฐกิจชุมชนฯ ชุมชนน่าอยู่ และการเมืองภาคประชาชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
              ๖.  เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กร/เครือข่ายองค์กรชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ
           
และ เพื่อให้การดำเนินงานในโครงการดังกล่าว สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอาสาสมัคร เพื่อเป็นตัวแทนของคณะทำงานสานรักษ์ชายแดน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชน จ.สุรินทร์ ทำหน้าที่ในการประสานความร่วมมือระหว่างคณะทำงานโครงการ กับภาคีพันธมิตร และพี่น้องในชุมชน พร้อมทั้งดำเนินการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นของตนเอง เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เข้ามาเป็นกลไกในการดำเนินงานคณะทำงานสานรักษ์ชายแดนฯ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการโดยมีกำหนดที่จะจัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครสานรักษ์ชายแดน รุ่นที่ ๑” ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ แนวคิด และสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่อาสาสมัครฯ
  ๓. กำหนดวัน / สถานที่
             วันพุธที่ ๘ -๙ ธันวาคม ๒๕๔๘
             ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ จ.สุรินทร์
  ๔. กำหนดการกิจกรรม
วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๘
             อาสาสมัครฯ ที่ร่วมกิจกรรมผ้าป่ากล้าไม้ผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง และพืชสมุนไพร 
             พักค้างคืนที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

 

 

วันพฤสับดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๘
๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. กิจกรรมรับอรุณ ออกกำลังกาย / บำเพ็ญประโยชน์ / จัดเตรียมสถานที่
๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. อาสาสมัครและคณะทำงานเดินทางเข้าที่พักภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
                         ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ /ทำภารกิจส่วนตัว / รับประทานอาหารเช้า
๐๙.๐๐-๑๐๐๐ น.   เปิดงาน โดยตัวแทนผู้สูงอายุ
                        - ชี้แจงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดโครงการ
                        - ผู้อาวุโสกล่าวให้โอวาท นำสู่กระบวนการค่าย 
                        - กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ (แนะนำเพื่อน)
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. บรรยายเรื่อง “การสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเจ็บปวดที่เกิดจากความจน”
                        โดย คุณวริศราลี แก้วปลั่ง ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนฯ
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. วิทยากรบรรยายเรื่อง “โอกาสของคนชายแดน”
                        โดย คุณทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยฯ
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร / ฟังเพลง
                         กิจกรรมสันทนาการ เกมส์แก้ปัญหาชีวิต
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. วิทยากรบรรยาย “รู้เท่าทันนโยบายขายความจน ของคนไทยยุคไอที”
                        โดยคุณวิโรจน์ พูลสุข ประธานเครือข่ายคนไทยรักชาติ
๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. วิทยากรบรรยาย “สื่อเพื่อการพัฒนา” โดย คุณพัฒนจรินทร์ สวนแก้วมณี
๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. สรุปประเด็น “โอกาสของคนชายแดน ที่จะสร้างภูมิคุ้มกันอย่างรู้เท่าทัน
                         นโยบายขายความจน คนไทยจะร่วมมือกันอย่างไร...???”
                         โดย อ.อรรคเดช  สุวรรณฝ่าย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.สุรินทร์ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *


โครงข่ายความร่วมมือกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (จ.สุรินทร์)

ผลการดำเนินงานในรอบ ๑ ปี โครงข่ายความร่วมมือกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (จ.สุรินทร์)
๒.บันทึกการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
๑.ความเป็นมาของโครงข่ายฯ
๓.บันทึกการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑
โครงข่ายความร่วมมือปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔.บันทึกการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑
๕.บันทึกการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑
๖.บันทึกการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑
๗.บันทึกการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑
๗.บันทึกการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๑
ผลการจัดผ้าป่ากล้าไม้ผักพื้นบ้าน article
รายชื่อผู้ร่วมสมทบทุนผ้าป่ากล้าไม้ฯ article
ผู้ร่วมกิจกรรมค่ายฯ article
รายงานความคืบหน้า ๒/๑ article
รายงานความคืบหน้า ๒/๒ article
รายงานความคืบหน้า ๓ article
รายงานความคืบหน้า ๔ article
โครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาวะ article
โครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาวะ ปีที่ ๑ article
รายงานผลการดำเนินงานครบรอบ 3 ปี
บันทึกการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
การดำเนินงานปีที่ 2 โคร
ประมวลภาพผ้าป่ากล้าไม้ผักพื้นบ้าน article
สานรักษ์ชายแดน ถวายแด่พ่อของแผ่นดิน article
โครงการผ้าป่ากล้าไม้ article
ศักยภาพแกนนำอาสาสมัคร article
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

                   
  ความเป็นมาสมาคมฯ     ฟังวิทยุประชาสังคมสุรินทร์สร้างสุข..ที่นี่     โครงข่ายความร่วมมือฯ

http://www.surinrelations.org
สมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน
เลขที่ ๑๓๐ ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทรสาร ๐๔๔-๕๑๔๖๐๕ โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๖๕๕๓๕๒ และ ๐๘๔-๓๑๖๓๘๒๐
E-mail : warisara_lee@surinrelations.org