ReadyPlanet.com
dot
bulletจากใจ..webmaster
bulletข้อมูลอำเภอ จังหวัดสุรินทร์
bulletข้อมูลตำบล จังหวัดสุรินทร์
bulletแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง
bulletรหัสไปรษณีย์ไทย
dot
เครือข่ายความร่วมมือ
dot
bulletเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ จ.สุรินทร์
bulletเครือข่ายลุ่มน้ำ จ.สุรินทร์
bulletชมรมศิลปินประทายสมันต์
bulletเขตรักษาพันธ์สัตว์ห้วยทับทันฯ
bulletเครือข่ายวิชาชีพและสื่อชุมชนฯ
dot
อัลบัมเก็บภาพ
dot
bulletงานช้างปลอดแอลกอฮอล์ 53
bulletงานขายเสียง
bulletชมรมศิลปินประทายสมันต์
bulletภาพงานมหกรรมสุรินทร์สร้างสุข
bulletงานเลี้ยงต้อนรับช้าง
bulletธรรมชาติสร้างสรรค์
bulletกิจกรรมสร้างคน
bulletด้วยพลังแห่งศรัทธา
bulletภูมิปัญญาเป็นทุน
bulletอำเภอกาบเชิง
bulletอำเภอสังขะ
bulletอำเภอบัวเชด
bulletกิ่งอำเภอพนมดงรัก
dot
พัฒนาการสื่อภาคประชาชน
dot
bulletวิวัฒนาการของวิทยุไทย
bulletสื่อไทย ทำไมถึงต้องปฏิรูป??
bulletโครงการพัฒนาสื่อภาคประชาชน
dot
ความรู้เรื่องผ้าไทย
dot
bulletความรู้เรื่องผ้าไทย
bulletลวดลายผ้าไหมเมืองสุรินทร์
bulletความรู้รอบตัว
dot
วัฒนธรรมชุมชนกับการพัฒนา
dot
bulletกูยกับช้าง
bulletประเพณีบวชนาคช้าง
bulletวัฒนธรรมตามพระราชดำริ
bulletประวัติศาสตร์ชนชาวกูย
bullet“แกลมอ”
bulletข้อมูลเกี่ยวกับช้างสุรินทร์
bulletรายชื่อวัดในจังหวัดสุรินทร์
bulletแนวทางการพัฒนาชุมชนยั่งยืน
bulletฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์เขมร
bulletชนชาวแขมร์
bulletสุภาษิตเขมร
bulletเทอบอนแคแจ๊ด
bullet“ลิเกเขมร”
bulletเรียนภาษาเขมร
bulletเส้นทางสายปราสาทขอม
bulletวัฒนธรรมประเพณี จ.สุรินทร์
bulletหมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องเงิน
dot
ความรู้เกี่ยวกับสุรินทร์
dot
bulletเล่าเรื่องเมืองสุรินทร์ในอดีต
bulletเมืองสุรินทร์ วันนี้
bulletทวงทับหลังคืนสู่ชุมชน..
dot
เว็บไซด์ดีๆ ที่ต้องดู
dot
bulletการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
bulletรวมเว็บในหลวงกับการศึกษาไทย
bulletการศึกษาตามอัธยาศัย
bulletพระมหาชนก
bulletคำพ่อสอน
bulletก่อนจะเป็นเพลงหอบรักห่มป่า
dot
เรื่องสั้น/บทกวี
dot
bulletรักที่เฝ้ารอ
bulletโชคดี..จอมซนกระดูกเหล็ก
bulletสะพานดาวของวรรณวิไล
bulletแขกที่ไม่ได้รับเชิญ
bulletเวทีชีวิต
bulletฉันคือฉัน
bulletขอแค่กำลังใจ
bulletวันเวลาที่รอคอย
bulletบนเส้นทางที่ยาวไกล
bulletวิถีแห่งธรรมชาติ
bulletบทเพลงแห่งชาวนา
bulletเวทีชีวิต
bulletใครทำฟ้าเศร้า
bulletมากมายล้วนภาพลวง
bulletรักของแม่
bulletดอกไม้กับสายรัก
bulletฝนมา...ฟ้าหม่น
bulletคืนฟ้าหม่น
dot
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร

dot
dot
สาระน่ารู้เกี่ยวกับธรรมชาติและผืนป่า
dot
bulletอาหารจากเห็ด
bulletทำเนียบวิทยุชุมชนสุรินทร์
bulletช้างคืนถื่น
bulletงานช้างและงานกาชาดปลอดแอลกอฮอล์'๕๒
bulletธนบัตรไทย
bulletมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย


โครงการตามรอยบาทพระศาสดา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.)
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาระภาคีจากองค์กรลุ่มน้ำโขงซีมูล
ภูมิภาคทั่วไป


ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนฯ article

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดน จังหวัดสุรินทร์ (ศฝช.สุรินทร์)

ประวัติความเป็นมา
                    ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดน จังหวัดสุรินทร์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกรามการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๓๓ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากลำบากในการดำเนินชีวิตของราษฏร ตามแนวชายแดน โดยการเสริมสร้างความมั่นคง ฟื้นฟูศักยภาพของประชาชนในด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง รวมทั้งเทคโนโลโลยีให้กับประชาชนในหมู่บ้านป้องกันตนเอง ตามแนวชายแดน จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วิศัยทัศน์
                ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดน จังหวัดสุรินทร์ เป็นองค์กรหลักในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ และการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับประชาชนบรอเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ให้มีการพัฒนาอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน

พันธกิจ
            - จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนีบีตรอาชีพ ประกาศนีบีตาวิชาชีพ ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
            - จัดการเรียนการสอนวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น เป็นการต่อยอดให้ครบวงจร จนประกอบอาชีพได้
            - ฝึกและพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องตามสภาพความจำเป็น ความต้องการ และวิถีชีวิต
            - พัฒนาบุคคลากรที่จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาเกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติ และงานอาชีพแก่หน่วยงานเครือข่ายตามแนวชายแดน
            - พัฒนาหลักสูตร สื่อ รูปแบบการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ
            - ดำเนินการวิจัย ทดลอง เผยแพร่กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามความเหมาะสม จำเป็น
            - เป็นศูนย์กลางการประสานงาน สาธิต ทดลอง ส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชเริ ในพื้นที่
            - ปฏิบัติงานอื่นตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

โครงการสำคัญ
             - โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของสังคม
             - โครงการส่งเสริมการจัดค่ายมักษะชีวิต
             - โครงการส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
             - โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อาชีพชุมชนชายแดน
             - โครงการประชาสัมพันธ์การศึกษานอกโรงเรียน

โครงการพิเศษ
                  - โครงการ “รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาวะสานรักษ์ชายแดน ถวายแด่พ่อของแผ่นดิน” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคประชาชน กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีความมุ่งหวังที่จะก่อให้เกิดพลังความร่วมมือในการพัฒนาตนเองของคนในชุมชน/ท้องถิ่น ตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองแบบพอเพียง บนพื้นฐานของวัฒนธรรมชุมชน ที่มีความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทร ช่วยเหลือ แบ่งบัน และร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่นำร่อง อำเภอกาบเชิง  สังขะ  บัวเชด และกิ่ง อ.พนมดงรัก

บุคคลากร
              - ข้าราชการ ๒ คน (๑ คนคือ ผู้อำนวยการ เพิ่งได้รับคำสั่ง ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.อำนาจเจริญ และเดินทางในวันที่ ๑๘ พ.ย.๒๕๔๘ หลังจากนั้นจะเหลือข้าราชการเพียง ๑ คน)
              - ลูกจ้างประจำ ๑ คน
              - ลูกจ้างชั่วคราว ๖๓ คน

พื้นที่รับผิดชอบให้บริการ
              -จังหวัดสุรินทร์ อำเภอกาบเชิง สังขะ บัวเชด และ กิ่งอำเภอพนมดงรัก
              - จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอบ้านกรวด ละหานทราบ โนดนดินแดง
              - จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอภูสิงห์ ขุขันธ์ ขุนหาญ กันทรลักษณ์

กิจกรรมการเรียนรู้ภายในศูนย์
             จัดให้ศูนย์ฯ เป็นศูนย์กลางและแหล่งเรียนรู้อาชีพในชุมชน โดยจัดฐานการเรียนรู้ภายในศูนย์ คือ
              - ฐานการเพาะพันธ์และการเลี้ยงปลา
              - ฐานการเลี้ยงวัวพื้นเมือง
              - ฐานการเลี้ยงและขยายพันธ์หมูป่า
              - ฐานการเพาะเลี้ยงและพัฒนาพันธุ์ไก่พื้นเมือง
              - ฐานการพัฒนาการเลี้ยงนกกระจอกเทศ
              - ฐานการทำปุ๋ยชีวภาพ
              - ฐานการเพาะชำกล้าไม้
              - ฐานการปลูกพืชสมุนไพร
              - ฐานการปลูกและขยายพันธ์แก้วมังกร
              - ฐานการทำนาปลอดสารเคมี
              นอกจากนี้ยังมีการฝึกและพัฒนาอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวิตตามความต้องการของประชาชน รวมทั้งประสานเครือข่าย หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการร่วมดำเนินการด้วย

ที่ตั้งสำนักงาน,
                
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดน จังหวัดสุรินทร์
                 ถนนสุรินทร์-ช่องจอม ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๒๑๐
                 โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๕๙๒๐๕ โทรสาร ๐๔๔-๕๕๙๑๕๙
                  E-mail : ttt4242@thaimali.com
                              : sanruk-center@surinrelations

คำขวัญ เราร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ชุมชนชายแดน
สมัชชาประชา-รัฐ จังหวัดสุรินทร์

รวมน้ำใจสู่ชายแดน
เก็บตกจากสมัชชาสุขภาพ ๒๕๕๓
งานช้างปลอดแอลกอฮอล์ 53
สรุปงานมหกรรมสุรินทร์สร้างสุข
สุรินทร์สร้างสุข
ชาวสุรินทร์ประกาศเจตนารมณ์เลิกเหล้าถวายมาฆบูชา
คนสุรินทร์ต้องไม่กินสุรา
รวมพลังสร้างความดีถวายพ่อของแผ่นดิน article
ก่อนจะก่อเกิดเครือข่ายสานรักษ์ชายแดน article
เครือข่ายองค์กรการเงิน จ.สุรินทร์ article
เครือข่ายลุ่มน้ำ จ.สุรินทร์ article
เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ จ.สุรินทร์ article
เครือข่ายวิชาชีพและสื่อชุมชน จ.สุรินทร์ article
ชมรมศิลปินประทายสมันต์ article
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ article
HeadlineCopyright © 2010 All Rights Reserved.

                   
  ความเป็นมาสมาคมฯ     ฟังวิทยุประชาสังคมสุรินทร์สร้างสุข..ที่นี่     โครงข่ายความร่วมมือฯ

http://www.surinrelations.org
สมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน
เลขที่ ๑๓๐ ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทรสาร ๐๔๔-๕๑๔๖๐๕ โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๖๕๕๓๕๒ และ ๐๘๔-๓๑๖๓๘๒๐
E-mail : warisara_lee@surinrelations.org